Algemene Voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties geleverd door D’Office Advocaten. Er zijn geen afwijkingen op deze voorwaarden mogelijk, tenzij bij schriftelijk akkoord van D’Office Advocaten.

2. De cliënt verbindt er zicht toe alle gegevens en inlichtingen desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken aan D’Office Advocaten. De cliënt staat zelf in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan D’Office Advocaten verstrekte informatie.

3. Er kunnen steeds per dossier schriftelijke afspraken worden gemaakt, waarbij ondermeer een forfait wordt toegepast. Het kantoor brengt tussentijdse provisienota’s in rekening, waarbij een voorschot op de aan te rekenen erelonen en kosten wordt gevraagd. Bij beëindiging van het bundel zal steeds een eindafrekening worden toegestuurd. Ook indien er geen tussentijdse provisies werden aangerekend, zullen de kosten en erelonen bij de beëindiging van het dossier volledig en zonder korting worden in rekening gebracht.

4. Alle provisiestaten en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na verzending. Bij niet-tijdige of niet-correcte betaling is van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10 % van het totale factuurbedrag met een minimum van 175,00 €. Tevens is een conventionele rente verschuldigd van 10 % vanaf de factuurdatum tot de dag van algehele betaling.

5. Eventuele opmerkingen op de aan de cliënt overgemaakte provisienota’s en staten van onkosten en ereloon dienen binnen een termijn van 14 dagen na verzending van de staat per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan het kantoor, bij gebreke waaraan de prestaties en de aangerekende bedragen als aanvaard zullen worden beschouwd.

6. Indien een provisienota of een staat van onkosten en ereloon ondanks het verzoek niet wordt voldaan, worden de werkzaamheden opgeschort nadat de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.

7. Eventuele geschillen tussen advocaat en cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en dienen gebracht te worden voor het Vredegerecht van het kanton Mechelen of de bevoegde rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

8. Eventuele klachten van tuchtrechtelijke aard dienen gericht te worden aan de Stafhouder van de Balie Provincie Antwerpen (Keizerstraat 20, 2800 Mechelen).

9. De aansprakelijkheid van D’Office Advocaten blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de desbetreffende gesloten verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.

10. De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1.250.000 € (verzekeraar Amlin Europe N.V., Koning Albert II-laan, 9, 1210 Brussel). Behoudens andersluidende overeenkomst acht de cliënt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt hij dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van maximaal 2,500,00 €.

Deze informatie wordt aan het cliënteel verstrekt om te voldoen aan de bepalingen aan de dienstenwet van 26 maart 2010