Vakgebieden

Het begrip aansprakelijkheidsrecht dekt een heel omvangrijke lading, nopens alle gevallen waarbij een persoon gehouden kan worden om de schade te vergoeden dewelke een andere partij heeft geleden.

Enerzijds kan deze schade ontstaan op basis van een getroffen overeenkomst – de contractuele aansprakelijkheid in al zijn facetten –, anderzijds kan men ook aansprakelijk worden gesteld op grond van een fout buiten iedere contractuele verhouding – de buitencontractuele aansprakelijkheid.

Het kantoor behandelt aansprakelijkheidsdossiers in de ruimste zin, zowel voor een eigen fout als door de fout / toedoen van kinderen, dieren, aangestelden, etc., waarbij U wordt geholpen bij het formuleren van een schadeclaim, alsmede met het verweer van mogelijke vorderingen ten Uwer laste.

Deze rechtstak impliceert o.a. onrechtmatige daad, materiële schade, morele schade, letselschade, arbeidsongevallen, verkeersongevallen, …

Eveneens de verschillende juridische aspecten van het verzekeringsrecht worden door het kantoor behandeld: geschillen m.b.t. polis, dekking, uitsluiting, regres, …

 

Het kantoor verleent bijstand in o.a.:

 • Individueel Arbeidsrecht: alle mogelijke geschillen tussen de individuele werknemer en de werkgever (de totstandkoming van de arbeidsrelatie, de schorsing en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslag, berekening opzeggingstermijnen/vergoedingen, loon – en arbeidsvoorwaarden, …)
 • Collectief Arbeidsrecht (CAO’s, herstructurering van ondernemingen, …)
 • Sociaal Zekerheidsrecht: alle mogelijke sociale zekerheidsgeschillen (arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid, sociale zekerheid, …)

Het kantoor behandelt alle dossiers in het burgerlijk recht in de meest brede betekenis:

 • Zakenrecht en zakelijke zekerheden:
  • Eigendom, mede-eigendom
  • Vruchtgebruik
  • Erfdienstbaarheid
  • Pacht
  • Afpaling
 • Contractenrecht:
  • Opstellen van overeenkomsten
  • Algemeen verbintenissenrecht
  • Koop – verkoop
  • Huur: woninghuur, handelshuur, algemeen huurrecht
  • Lening
  • Bewaargeving
  • Lastgeving
  • Dading
 • Bouwrecht:
  • Bouwgeschillen
  • Aansprakelijkheid aannemer architect
 • Burenhinder
 

Heeft u als niet-handelaar betalingsproblemen door structurele schulden? Dan kan een collectieve schuldenregeling uitkomst bieden. Doel hiervan is om een regeling te treffen waarin u uw schuld (zoveel als mogelijk) aflost terwijl aan u en uw gezin toch een leefgeld wordt ter beschikking gesteld om in uw noden te kunnen voorzien, zodat u na een bepaalde tijd schuldenvrij door het leven kan.

Een collectieve schuldenregeling moet worden aangevraagd met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Daarom is D’Office Advocaten de aangewezen partij om u bij te staan in deze complexe materie.

Mr. De Vleeshouwer heeft ruime ervaring op dit gebied. Zodoende kan zij u vakkundig adviseren en begeleiden bij uw aanvraag. Desgewenst kan zij ook optreden als uw bemiddelaar. Ook voor schuldeisers is D’Office Advocaten een deskundige partner als adviseur en bemiddelaar.

Het kantoor behandelt in deze rechtstak dossiers inzake:

 • Handelspraktijken en mededingingsrecht
 • Consumentenrecht
 • Contractenrecht (opmaak en onderhandeling contracten / algemene verkoops – en factuurvoorwaarden, …)
 • Handelsovereenkomsten
 • Handelstussenpersonen
 

Solvabiliteitsproblemen kunnen aanleiding geven tot een abrupt vroegtijdig einde van de ondernemingsactiviteit en complexe insolventierechtprocedures. Een zorgvuldig opgebouwde duurzame bedrijfsorganisatie kan op die manier verloren gaan waardoor verscheidene belanghebbenden op gespannen voet komen te staan met elkaar.

Het is daarom in het belang van de eigenaar, aandeelhouders, maar ook van de schuldeisers, dat een precaire financiële situatie zo vlug mogelijk wordt vastgesteld en dat alle mogelijke maatregelen bespreekbaar worden gesteld.

Zelfs wanneer alles verloren lijkt, is er nood aan zorg en intensieve begeleiding inzake insolventierecht om zoveel mogelijk waarde te behouden en de schade te beperken voor alle belanghebbenden: schuldeisers, aandeelhouders, klanten, …

Ruime praktijkervaring met insolventie en faillissementen

Voor elke commerciële onderneming, voor elk individu en meer algemeen voor elke vorm van organisatie is het overwinnen van financiële moeilijkheden een stapsgewijs proces dat minutieus begeleid en opgevolgd dient te worden met de hulp van specialisten.

Vanuit een lange praktijkervaring heeft ons kantoor de nodige expertise opgebouwd in het insolventierecht.

Onze insolventieadvocaten worden regelmatig door de Ondernemingsrechtbank benoemd in verschillende mandaten, zoals curator, vereffenaar en bewindvoerder. In deze functies zijn zij dagelijks verantwoordelijk voor een veelvoud van dossiers en zijn zij vertrouwd met het voeren van diverse procedures. Een expertise die zij maar al te graag met U delen.

Adviesverlening bij aanvraag faillissement en insolventieprocedures

Onze ruime ervaring met ondernemingen in moeilijkheden biedt ons de mogelijkheid om deze expertise ook optimaal in te zetten bij de advisering van ondernemingen; zowel preventief als in de situatie dat zij reeds in financiële moeilijkheden verkeren.

Hierbij gaan wij na hoe één en ander nog kan worden opgelost, eventueel via minnelijke akkoorden met aandeelhouders, financierders en schuldeisers of door middel van een herschikking van activiteiten, een vereffening of een toepassing van de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO).

Anderzijds staan wij cliënten bij die als schuldeiser, aandeelhouder, overheid, … worden geconfronteerd met de insolventie van hun klant of contractpartner. Het beperken van schade en het samen zoeken naar aangepaste oplossingen staan dan centraal. Waar nodig dient er onmiddellijk en kordaat ingegrepen te worden of dient er daarentegen gezocht te worden naar een mediatie en consensus eventueel met het oog op de verdere consolidatie van Uw bestaande positie. Dit kan door kritisch de door Uw tegenpartij gebruikte procedures op te volgen, eventueel bijkomende zekerheden af te dwingen (eigendomsvoorbehoud, pand, hypotheek,…) dan wel door gericht een aantal specifieke maatregelen door de rechter te laten opleggen.

Mocht U juridisch advies en/of begeleiding nodig hebben, D’Office Advocaten staat U graag bij. Neem gerust contact op. Wij denken met U mee: in Uw belang.

In een kleiner wordende wereld getekend door recessie en crisissen wordt voor ieder van ons een efficiënt debiteurenbeheer van primordiaal belang.

Voor het invorderen van onbetaalde facturen zal de debiteur in eerste instantie worden aangemaand om vrijwillig over te gaan tot betaling van het verschuldigd saldo, desgewenst middels een afbetalingsplan, doch bij gebreke aan enige betaling zullen de openstaande facturen via de gerechtelijke weg worden ingevorderd.

De invordering van facturen gebeurt zowel in de B2C (‘business to consumer’) als de B2B (‘business to business) relaties.

Evenzeer indien de debiteur in faling, in WCO of in collectieve schuldenregeling is gegaan, wordt bijstand verricht ten titel van aangifte van de schuldvordering en de nauwgezette opvolging van het dossier.

 
 • Bij jeugdrecht wordt onderscheid gemaakt tussen strafrechtelijk jeugdrecht en civiel jeugdrecht. Bij jeugdstrafrecht wordt een minderjarige verdacht van een strafbaar feit. Civiel jeugdrecht kan bijvoorbeeld een verontrustende thuissituatie, echtscheiding, adoptie of een alimentatiekwestie betekenen.
 • Bij al deze kwesties is het van belang dat zowel kind als ouders goed worden geïnformeerd en begeleid. Mr. De Vleeshouwer heeft als ervaren jeugdadvocaat de expertise en kennis in huis om antwoord te geven op al uw vragen, u te begeleiden in alle denkbare situaties en uw kind bij te staan in zijn of haar verdediging bij de jeugdrechter. In veel gevallen is rechtsbijstand voor minderjarigen zelfs kosteloos, mits dit wordt goedgekeurd door het Bureau voor Juridische Bijstand.
 • Mr. De Vleeshouwer is tevens beschikbaar om op te treden tijdens de Salduzverhoren bij de politie

Het personen – en familierecht is een bijzonder gevoelig rechtsdomein.

Familiebanden zijn kostbaar maar blijken vaak ook kwetsbaar.

Thans doen er zich steeds meer problemen voor die handelen over de hoedanigheid, de familiebetrekkingen en de bevoegdheden van personen waaronder:

 • Huwelijkscontracten / samenlevingsovereenkomsten
 • Echtscheiding
 • Dringende en voorlopige maatregelen
 • Verblijfsregeling kinderen
 • Recht op persoonlijk contact kinderen
 • Onderhoudsbijdrage voor kinderen
 • Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding voor ex-partners
 • Vereffening en verdeling (minnelijk of mits tussenkomst notaris)
 • Afstamming, betwisting vaderschap
 • Adoptie
 • Schenkingen
 • Erfenissen

Het kantoor streeft ernaar om op een persoonlijke en professionele manier tot de snelste en meest efficiënte oplossing te komen.

Indien mogelijk zal eerst een regeling in der minne beoogd worden, zeker wanneer er kinderen betrokken zijn.

Bij gebreke aan een minnelijke regeling zullen onverwijld de gepaste juridische maatregelen genomen worden om een gerechtelijke regeling te bekomen.

 

Het kantoor behartigt evenzeer publiekrechtelijke dossiers in al zijn facetten:

 • Administratief recht (de rechtsregels betreffende de verhouding tussen de diverse overheden enerzijds en de burger anderzijds)
 • Ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige problematiek, bouwvergunning, …)
 

Het kantoor verricht volgende prestaties in dit rechtsdomein: 

 • Procedurele bijstand in sportzaken voor gerechtelijke en buitengerechtelijke instanties
 • Tuchtprocedures
 • Statuut van de sportbeoefenaar
 • Sponsoring
 

Het kantoor staat paraat om U met raad en daad bij te staan teneinde Uw belangen te behartigen voor de strafrechter, zulks aangaande alle mogelijke strafrechtelijke misdrijven.

Evenzeer slachtoffers van misdrijven (zowel particulieren als bedrijven) kunnen een beroep doen op het kantoor om zich burgerlijk partij te stellen en bijgevolg een schadevergoeding te vorderen voor de door hen geleden schade.

 

Het kantoor heeft een uitvoerige expertise in het verkeersrecht en behandelt de diverse aspecten, zowel in Uw hoedanigheid van slachtoffer als van verdachte.

Deze materie behelst enerzijds de strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank en voor de Correctionele Rechtbank in graad van hoger beroep (o.a. snelheidsovertreding, vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie en dronkenschap, onopzettelijke slagen en verwondingen, negeren van verkeerslichten en/of verkeersborden, gebruik van GSM achter het stuur, parkeerovertredingen, of enig andere inbreuken op het verkeersrecht).

Daarnaast omvat het verkeersrecht tevens alle aspecten van een verkeersongeval, zijnde de burgerrechtelijke procedures, waaronder de beoordeling van de aansprakelijkheid, de begroting van schadevergoedingen van slachtoffers (o.a. voertuigschade, lichamelijke schade, …) (de burgerlijke partijstelling) alsmede de betwisting van schadeaanspraken van tegenpartijen.

Het kantoor behandelt evenzeer geschillen tegen Uw verzekeraar: discussie omtrent de verzekeringsdekking, de betaling van de premies…

Nuttig om te weten is dat de door U onderschreven verzekering – via de autoverzekering of via de BA-verzekering (brand, familiale, …) –  meestal voorziet in een waarborg rechtsbijstand, hetgeen impliceert dat in een dergelijk geval het ereloon en de onkosten voor een juridische procedure worden gedragen door de verzekeraar.

In deze specifieke materie richt het kantoor zich evenzeer tot makelaars of verzekeraars teneinde Uw verzekerde omstandig te adviseren en juridische bijstand te verlenen in zowel burgerrechtelijke als strafrechtelijke procedures.