Veelgestelde Vragen

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Omtrent het verloop van de strafprocedure

Indien u een verkeersovertreding heeft begaan die niet in aanmerking komt voor een minnelijke schikking of u de ontvangen minnelijke schikking niet heeft betaald, zal u een dagvaarding ontvangen voor de politierechtbank.

Op www.berekenboete.be kan u nagaan of u kan worden gedagvaard voor de overtreding die u heeft begaan.

Indien u het ontvangen bevel tot betalen heeft betwist via de betwistingsformulieren die voorzien zijn op de website (www.verkeersboetes.be), zal het parket oordelen over de opgegeven redenen van betwisting. Afhankelijk hiervan, zal al dan niet tot dagvaarding worden overgegaan.

De mogelijkheid bestaat tevens om een verzoekschrift in te dienen tegen het bevel tot betaling binnen 30 dagen na ontvangst ervan. De zaak zal dan voor de politierechtbank worden gebracht, zodat u ter zitting uw argumenten uiteen kan zetten.

Op de zitting van de politierechtbank kan u best persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden door een advocaat.

In het andere geval, riskeert u immers veroordeeld te worden bij verstek.

De politierechtbank zal dan in uw afwezigheid een straf bepalen voor de overtreding die u heeft begaan.

Indien u een advocaat onder de arm neemt die voor u naar de zitting gaat, is uw aanwezigheid niet vereist. In sommige gevallen kan dat echter wel in uw voordeel zijn. Overleg daarom steeds met uw advocaat.

Indien u niet aanwezig was op de zitting van de politierechtbank, werd u wellicht veroordeeld bij verstek.

In dat geval is het mogelijk om verzet aan te tekenen via de gerechtsdeurwaarder, waardoor het dossier opnieuw zal voorkomen op een nieuwe datum.

Hieromtrent is de wetgeving evenwel recent verstrengd. Nu wordt er vereist dat een geldige reden wordt aangevoerd om uw afwezigheid op de eerste zitting te verantwoorden, zoals een ziekenhuisopname.

Indien u de dagvaarding niet persoonlijk heeft ontvangen, kan makkelijker aannemelijk worden gemaakt dat u wegens overmacht niet aanwezig was op de eerste zitting.

Indien verzet om de bovenstaande redenen niet tot de opties behoort, kan u overwegen om hoger beroep aan te tekenen. De zaak zal dan opnieuw worden behandeld voor de correctionele rechtbank.

De mogelijkheid bestaat om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis van de politierechtbank.

Dit moet gebeuren binnen 30 dagen na het vonnis of na de datum waarop dit aan u werd betekend, indien het een verstekvonnis betreft.

De redenen voor het aantekenen van het hoger beroep moeten worden aangegeven in een grievenformulier, dat na overleg met uw advocaat kan worden ingevuld.

Omtrent de te verwachten straf

Op deze handige website kan u een antwoord vinden op al uw vragen hieromtrent. Neem een kijkje op www.berekenboete.be.

Op deze handige website kan u een antwoord vinden op al uw vragen hieromtrent. Neem een kijkje op www.berekenboete.be.

Het is helaas niet mogelijk om de periode van het rijverbod zelf te bepalen, rekening houdend met een periode waarin dit voor u het best uitkomt.

Een twee- tot drietal maanden na de uitspraak zal het vonnis door de wijkagent aan u worden overhandigd. Vanaf dat moment heeft u vier dagen de tijd om uw rijbewijs in te leveren op de griffie van de politierechtbank die u heeft veroordeeld.

Het is in uw belang om uw rijbewijs tijdig in te leveren, aangezien het te laat indienen ervan opnieuw grond geeft tot dagvaarding.

Het is in bepaalde gevallen wel mogelijk om het rijverbod te beperken tot één of meerdere categorieën van voertuigen of het rijverbod te laten uitvoeren in weekends en op feestdagen. Overleg dit vóór de zitting met uw advocaat, omdat de politierechter hierover oordeelt.

Wat in geval van dronkenschap of verboden stoffen?

Er is sprake van alcoholintoxicatie wanneer er bij een ademanalyse sprake is van een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram per liter bloed aangeeft.

Deze vaststellingen gebeuren aldus door een geijkt toestel of een bloedafname.

Van dronkenschap is sprake wanneer de politieagenten vaststellen dat u in een dronken toestand verkeert. Hiertoe worden bepaalde criteria in acht genomen zoals slaperig zijn, spreken met een dubbele tong, geen oriëntatie in tijd en ruimte hebben, wankelen en steun zoeken…

Dronkenschap wordt zwaarder bestraft dan alcoholintoxicatie. Overleg daarom steeds met uw advocaat omtrent de bovenstaande criteria en of deze eventueel betwist moeten worden.

Indien politieagenten vaststelden dat u teveel had gedronken terwijl u zich in het verkeer begaf, kan u hieromtrent een dagvaarding ontvangen.

Op deze dagvaarding zal de datum worden vermeld waarop de zitting zal plaatsvinden.

Mogelijk wordt uw rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van maximaal 15 dagen.

Indien politieagenten vaststelden dat u onder invloed verkeerde van bepaalde drugs terwijl u zich in het verkeer begaf, kan u hieromtrent een dagvaarding ontvangen.

Op deze dagvaarding zal de datum worden vermeld waarop de zitting zal plaatsvinden.

Was u slachtoffer van een verkeersongeval?

Indien u het slachtoffer werd van een verkeersongeval terwijl u niet de bestuurder was, kan u aanspraak maken op de vergoeding van uw lichamelijke letsels.

Hiertoe kan u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij of overleg plegen met uw advocaat.

Het is van belang dat u alle bewijzen betreffende uw schade verzamelt.

Bent u het niet eens met een parkeerboete?

Indien u een parkeerboete heeft ontvangen maar het niet eens bent met de reden waarom deze werd opgelegd, bestaat de kans om hiertegen hoger beroep aan te tekenen.

Er wordt dan een procedure opgestart tegen de stad of gemeente, waarbij u de gelegenheid wordt geboden om uw argumenten uiteen te zetten.

De bevoegde rechter zal er, na het aanhoren van deze argumenten, over oordelen of de parkeerboete rechtsgeldig werd opgelegd.

Wat als ik betrokken was in een verkeersongeval met een onverzekerde partij?

Het is verplicht om geldig verzekerd te zijn wanneer u zich met uw wagen op de openbare weg begeeft.

Indien u betrokken was in een verkeersongeval en later blijkt dat uw tegenpartij niet geldig verzekerd was, kan u beroep doen op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

De wetgever wou er op deze manier voor zorgen dat u er niet het slachtoffer van wordt dat uw tegenpartij zich niet geldig heeft verzekerd. Deze mogelijke aanspraken gelden onder bepaalde wettelijke voorwaarden.

Pleeg dus overleg met uw advocaat of uw zaak in aanmerking komt om beroep te doen op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds om op deze wijze vergoed te worden voor uw schade.

Wat houdt het in om hoger beroep aan te tekenen tegen een parkeerboete?

De verzekeringsplicht geldt in heel Europa, zodat u of uw verzekeraar in principe steeds een verzekeraar kan aanspreken tot vergoeding van uw schade.

U zal dan wel de aansprakelijkheid van de andere bestuurder moeten aantonen.

Ondernemingsrecht

Nadat u uw klant zonder succes heeft aangemaand heeft u twee opties: een buitengerechtelijke procedure via de gerechtsdeurwaarder (IOS-procedure), of een gerechtelijke procedure via de bevoegde rechtbank. Gaat het om een onbetwiste factuur dan zal veelal worden geopteerd voor de IOS-procedure die veel sneller verloopt en voordeliger is dan een gerechtelijke procedure. D’Office Advocaten heeft bovendien een unieke samenwerking op poten gezet met Go Solid!, waarbij u bent verzekerd voor de te maken gerechtskosten en gegarandeerd uw openstaand factuurbedrag uitbetaald krijgt. Voor meer informatie over Go Solid!, klik hier. Terwijl wij uw openstaande facturen invorderen kan u zich bezighouden met het runnen van uw onderneming.

Het belang van goed opgestelde algemene factuurvoorwaarden valt niet te onderschatten.

Volgende zaken mogen alvast zeker niet ontbreken in uw algemene factuurvoorwaarden:

  1. Een bepaling over de betalingstermijn ;
  2. Een bepaling over verwijlintresten en een forfaitair schadebeding ;
  3. Een bevoegdheidsbeding: welke rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van geschillen over uw facturen en welk recht moet hierop worden toegepast?
  4. In geval van een webshop op of bij verkoop op afstand: een verwijzing naar het herroepingsrecht van de klant en herroepingsformulier ;
  5. Een bepaling over het formuleren van mogelijke klachten ;
  6. Hoe ver rijkt uw aansprakelijkheid?

Neem contact op met ons voor de opmaak van algemene factuurvoorwaarden op maat gemaakt van uw bedrijf.

Voor zover de financiële moeilijkheden van tijdelijke aard zijn, hoeft dit niet noodzakelijk tot het faillissement van uw onderneming te leiden. Wanneer het gaat om een tijdelijk solvabiliteitsprobleem kan met opteren voor de procedure gerechtelijke reorganisatie om zo aan de rechtbank tijdelijk bescherming te vragen tegen de schuldeisers. Is het krediet van de onderneming geschokt en bevindt de vennootschap zich in staking van betalen, dan moet het faillissement worden aangevraagd.

Als handelaar bent u verplicht om elke factuur die u betwist te protesteren binnen een redelijke termijn. In de praktijk wordt meestal een periode van 1 maand als redelijk beschouwd. Het protest van uw factuur moet schriftelijk en omstandig gebeuren. Het is met andere woorden niet voldoende dat u aan uw schuldeiser meedeelt de factuur te protesteren, u moet ook de redenen van uw protest aanhalen in uw protestbrief.

De GDPR brengt voor elke onderneming aandachtspunten met zich mee. Afhankelijk van het soort persoonsgegevens dat uw onderneming verwerkt dient elke onderneming aan een aantal verplichtingen te voldoen (zoals bv. de aanstelling van een DPO of het bijhouden van een verwerkingsregister). Vaak kan uw onderneming met enkele kleine wijzigingen helemaal GDPR-conform worden gemaakt. Desdalex helpt u graag bij het analyseren en implementeren van al uw GDPR-verplichtingen.

Geen antwoord gevonden op uw vraag ?