Ereloon

Ereloon

Transparantie en eenvoud wordt door het kantoor hoog in het vaandel gedragen.

Tijdens het eerste gesprek worden er duidelijke afspraken gemaakt met de cliënt over de voorwaarden waaraan er gewerkt wordt, inclusief de financiële voorwaarden.

De concrete afspraken worden bepaald in functie van het dossier, dewelke verschillend kunnen zijn naargelang de inhoud en de complexiteit van het dossier.

Een modelovereenkomst is ter beschikking om de gemaakte afspraken desgewenst bevestigd te zien.

Het ereloon, zijnde de vergoeding van de door de advocaat geleverde prestaties, kan berekend worden hetzij forfaitair, hetzij procentueel, hetzij conform uurtarieven.

Het ereloon wordt door het kantoor, behoudens andersluidende afspraken, aangerekend in functie van een uurtarief.

In specifieke gevallen kunnen bijzondere prijsafspraken worden gemaakt zoals in het kader van debiteurenbeheer, bepaalde standaarddossiers, …

Voor een eerste consultatie met daarbij horend mondeling advies, zonder enig opzoekingswerk of opmaak van dossier, wordt een forfaitair bedrag van 75,00 € (excl. B.T.W.) aangerekend.

Het kantoor behandelt eveneens dossiers welke in aanmerking komen voor juridische tweedelijnsbijstand / aanstelling via het Bureau voor Juridische Bijstand (pro deo). Hier zijn de consultaties gratis.

Het kantoor hanteert verder een basisuurtarief ten belope van 125,00 € per uur (excl. B.T.W.)

Naast het ereloon worden administratieve kosten in rekening gebracht, die forfaitair worden bepaald, dan wel aan de hand van de concrete elementen van het dossier.

Het is een vast gebruik van het kantoor om op geregelde tijdstippen provisies (voorschotten) te vragen, zodat de betaling van het ereloon en de kosten wordt gespreid en de cliënt niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Bij de afsluiting van het dossier worden deze voorschotten verrekend op de eindstaat.

In de meerderheid van de gerechtelijke procedures heeft de in het gelijk gestelde partij recht op een tussenkomst in zijn/haar advocatenkosten van de in het ongelijk gestelde partij, de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding. Dit bedrag is wettelijk vastgesteld en hangt af van de aard van de zaak. Eveneens dit bedrag zal worden verrekend op de eindstaat.

In bepaalde gevallen zal U zelf het ereloon en de kosten van Uw advocaat niet moeten dragen, met name wanneer U beroep kan doen op een rechtsbijstandsverzekeraar. Voor het opstarten van een procedure zal steeds worden nagegaan of er ten gunste van de cliënt een waarborg rechtsbijstand bestaat in het kader van een door de cliënt afgesloten verzekeringspolis, zodat de erelonen en kosten ten laste gelegd kunnen worden van een rechtsbijstandsverzekeraar.

De cliënt kan ten allen tijde een gedetailleerde stand van zaken van het dossier opvragen en op die manier een overzicht bekomen van de tot dan geleverde prestaties en de gemaakte kosten. Op die manier kan er langs beide zijden in vertrouwen gewerkt worden.

Sedert 1 januari 2014 is er op de kosten en erelonen van advocaten 21 % B.T.W. verschuldigd, behoudens wanneer het een verrekening betreft van de voorgeschoten kosten (gerechtskosten, afschriften, de kosten van de gerechtsdeurwaarder, …).